Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru sürecinin aşağıdaki aşamaların takip edilerek yapılması gerekmektedir.

Bakanlık ile iletişim

Ülkemizde Çevre Etiketi konusunda yetkili Kurum, Çevre Etiketi Yönetmeliği  gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıdır. Talep edilmesi durumunda, Bakanlık, çevre etiketi kullanıcısı olmak için başvuru yapmak isteyenlere çevre etiketi kriterlerinin ayrıntıları ve başvuru dosyasının nasıl oluşturulacağı konusunda ön bilgilendirme yapacaktır.

Beyan, test ve doğrulama gereklilikleri

Çevre etiketi alınması talep edilen ürün veya ürünlerin her bir kriteri nasıl sağladığını belgelemek ve gereken tüm bilgi ve test/analiz sonuçlarının bulunduğu bir başvuru dosyası hazırlamak başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Her bir kriter maddesinde ürünle/hizmetle ilgili limitler, bu limitlerin gerektirdiği testler ve metodlar, uyum beyanları veya bağımsız doğrulama gibi değerlendirme ve doğrulama gerekliliklerini belirten bir bölüm bulunmaktadır. Başvuru dosyasında sunulan kriterlere ait verinin doğru ve gerekçeli olması esastır; gerek görüldüğü takdirde teknik inceleme komisyonu tarafından sahada kontroller yapılabilmektedir.

Çevre Etiketi kriterlerinin değerlendirilmesi ve doğrulanması aşamasında, ürün testlerinin yapılması gerektiğinde, bu testler tercihen EN ISO 17025 veya eşdeğerine ilişkin genel gereklilikleri karşılayan laboratuvarlar tarafından yapılmalıdır.

Hesaplamaların, çevre etiketi talep edilen ürün/hizmet baz alınarak yapılmasına dikkat edilmelidir.

Tüm test masrafları ve teknik inceleme komisyonu tarafından yaptırılması istenen doğrulamalardan kaynaklanan masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanmalıdır. Başvurmaya karar vermeden önce bu masraflar dikkate alınmalıdır.

Başvuru Dosyasının Hazırlanması

Ürün/hizmet kriterlerinde belirtilen tüm destekleyici belgeler ve başvuru formundan oluşan bir dosyanın Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Başvuru kabul edilirse, başvuru dosyasının bir kopyasının başvuru sahibi tarafından saklanması ve çevre etiketi kullanım süresi boyunca güncel tutulması gerekmektedir. Başvuru dosyası, başvuru formu ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde sunulmalıdır:

a)Başvuran özel ya da tüzel kişinin tanıtımı, adresi, iletişim bilgileri ve başvuru yapacağı ürüne ait başvuru dilekçesi,

b) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şirket kuruluş senedi, ana sözleşmesi veya tüzüğü,

c) Kurum/kuruluşları temsile yetkili kişi veya kişilerin noter onaylı imza sirküleri,

ç) Başvuru sahibinin ürün ile ilişkisi,

d) Ürünün ticari açıdan tanıtılması,

e) Başvuru ücretinin Bakanlık döner sermaye işletmesi müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair dekont,

f) Başvuru yapılacak ürün kriterleri ile ilgili bilgi ve belgeler,( hesaplama, test, analiz, ölçüm, sertifika vs.)

g) Bakanlığın talep ettiği diğer bilgi ve belgeler.

Başvuru dosyası hem fiziksel hem de elektronik olarak ayrı ayrı sunulmalıdır. Her bir kriterle ilgili bilgi ve belgeler kriter sırasına göre sıralanarak ve ayraç eklenerek sunulması gerekmektedir. Elektronik dosyada ise her bir kriter için ayrı bir alt dosya hazırlanmalıdır.

Çevre Etiketi Başvuru Ücreti : 6101,70 TL (K.D.V. Dahil)

Çevre Etiketi Kullanım Bedeli (Yıllık) : 3050,84 TL (K.D.V. Dahil)

Başvuru sahibinin ürün ile ilişkisi:  Ürünün piyasaya sunulmasında başvuru sahibinin rolü bu bölümde özetlenecektir. (Üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar, hizmet sağlayıcılar, toptancı ve perakende satıcılar)

Ürünün ticari açıdan tanıtılması: Ürünün üretim, ithalat, ihracat açısından yerine ilişkin bilgiler, NACE kodu, ürün ticaret kodu vb. bilgilerin sunulması

 

Başvuru sürecine ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler cevreetiketi@csb.gov.tr  adresine e-posta gönderebilirler veya Bakanlığımız ve TSE ile iletişime geçebilirler.

 

Başvuru Formu